دومین بازدید فنی دوره ای خودروهای دانشگاه بجنورد

دومین بازدید فنی دوره ای خودروهای دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط حوزه اداره امور عمومی و تدارکات، تمامی خودروهای دانشگاه اعم از خودروهای سبک و سنگین بر اساس چک لیست طراحی شده به صورت ماهیانه مورد بازدید فنی قرار گرفته و ایرادات و نواقص خودروها در راستای اهداف مدیریت سبز و افزایش ایمنی و بهره وری برطرف گردیدند.

گزارش تصویری: