تخصیص اعتبار به دانشگاه بجنورد به منظور کمک به تکمیل پروژه فاز اول شبکه جمع آوری فاضلاب و اجرای وتلند مصنوعی

تخصیص اعتبار به دانشگاه بجنورد به منظور کمک به تکمیل پروژه فاز اول شبکه جمع آوری فاضلاب و اجرای وتلند مصنوعی


به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، طی نامه ارسال شده از وزارت عتف با موضوع کمک به تکمیل پروژه های مدیریت سبز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی(با حداقل 50 درصد پیشرفت فیزیکی)، بودجه ای تخصیص داده شد. در این بین دانشگاه بجنورد با پیگیری مستمر واحد مدیریت سبز و با معرفی پروژه فاز اول شبکه جمع آوری فاضلاب و اجرای وتلند مصنوعی در سال 98 موفق به دریافت اعتبار جهت تکمیل این پروژه گردید.