بازدید فنی دوره ای خودروهای دانشگاه بجنورد

بازدید فنی دوره ای خودروهای دانشگاه بجنورد


 

 به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط حوزه اداره امور عمومی و تدارکات، تمامی خودروهای دانشگاه اعم از خودروهای سبک و سنگین بر اساس چک لیست طراحی شده به صورت ماهیانه مورد بازدید فنی قرار می گیرند و ایرادات و نواقص خودروها در راستای اهداف مدیریت سبز و افزایش ایمنی و بهره وری برطرف می گردند.