اقدامات دانشگاه بجنورد در حوزه مدیریت سبز و توسعه درآمد در سال 98

اقدامات دانشگاه بجنورد در حوزه مدیریت سبز و توسعه درآمد در سال 98


اینفوگرافیک اقدامات انجام شده در سال 1398؛