ارزیابی عملکرد واحد خدمات دانشگاه بجنورد

ارزیابی عملکرد واحد خدمات دانشگاه بجنورد


به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، طبق برنامه ریزی صورت گرفته و چک لیست طراحی شده توسط حوزه اداره امور عمومی و تدارکات و با همکاری حوزه عمرانی و اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری، ساختمان های دانشگاه به صورت ماهیانه از دیدگاه  مدیریت سبز و اصلاح الگوی مصرف، بهداشتی و نظافتی، خرابی ها، ایمنی، ضد عفونی و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از ویروس کرونا مورد بازدید قرار می گیرند.