کارکنان

 

 

نام و نام خانوادکی: عظیم وحدانی

سمت سازمانی: کارشناس مدیریت سبز و توسعه درآمد

مدرک و عنوان رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201264- 058

پست الکترونیکی: greenmanagement@ub.ac.ir

محل استقرار: ساختمان سازمان مرکزی، طبقه همکف، دفتر مدیریت سبز و توسعه درآمد