کارکنان

 

 

 

نام و نام خانوادکی: 

سمت سازمانی: کارشناس مدیریت سبز و توسعه درآمد

مدرک و عنوان رشته تحصیلی: 

شماره تماس مستقیم: 

پست الکترونیکی: greenmanagement@ub.ac.ir

محل استقرار: ساختمان سازمان مرکزی، طبقه همکف، دفتر مدیریت سبز و توسعه درآمد