شرح وظایف

 

 

   1- تصویب سیاست ­های کلان مدیریت سبز مؤسسه؛

   2- تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز موسسه به طور سالانه در راستای اهداف و شاخص ­های مدیریت سبز؛

   3- نظارت بر اجرای صحیح برنامه­ های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته­ های تخصصی؛

   4- تصویب و تامین اعتبار برنامه ­های کمیته­ های تخصصی؛

   5- پیگیری و اجرای بخشنامه ­ها و سیاست ­های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛

   6- پیگیری استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه زمان ­بندی جهت دستیابی به آن ­ها؛

   7- فرهنگ­ سازی و ارائه برنامه ­های آموزشی و برگزاری کارگاه ­های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیئت علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

   8- توجه به شاخص­ های مدیریت سبز در تصویب طرح­ های عمرانی جدید؛

   9- مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز موسسه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

   10- ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛

   11- هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه ­های مدیریت سبز؛